Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΧΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ VAN DER BERGH

THE DETERMINATION OF THE CHOLERYTHRINE OF HAEMOGLOBINOUS SERUMS ACCORDING TO VAN DER BERGH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κατσιλάμπρος Λ
  5. 1933
  6. 323-324
    • As it is already known the quantitative determination of the blood's cholerythrine is carried out according to the method of Van der Bergh, which consists in the influence of the reagent of Ehrlich on the taken through alcohol 96% blood's cholerythrine. It is an urgent need the used serum to be completely free from haemoglobin because in unfavourable circumstances the colour that is taken is completely different from that of the ΔΙΑΖΩΙΚΗ composition of cholerythrin. Then alcohol was replaced by pure acetone, which as it is in various ways proved, precipitates the haemoglobin. So, the determination of cholerythrine is made possible even in cases where taken blood went through haemolysis.
    • Ως γνωστόν ο ποσοτικός προσδιορισμός της χολερυθρίνης του αίματος γίνεται κατά την μέθοδο του Van der Bergh, η οποία συνίσταται στην επίδραση του αντιδραστηρίου του Ehrlich επί της δι'αλκοόλης 96% παραλαμβανομένης εκ του αίματος χολερυθρίνης. Είναι απολύτως αναγκαίο, όπως ο χρησιμοποιούμενος ορός είναι τελείως ελεύθερος αιμοσφαιρίνης, διότι σε αντίθετη περίπτωση το λαμβανόμενον χρώμα είναι τελείως διάφορο του της διαζωϊκής ενώσεως της χολερυθρίνης. Αντικαταστήσαμε την αλκοόλη με την καθαρή ακετόνη, η οποία, όπως ποικιλοτρόπως αποδείξαμε, κατακρημνίζει ασφαλώς και την αιμοσφαιρίνη. Έτσι καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της χολερυθρίνης και σε περιπτώσεις όπου επήλθε στο ληφθέν αίμα αιμόλυση.