ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΟΥΖΟΥ

METHOD FOR THE CONTROLING OF THE USED ALCOHOL FOR THE MAKING OF OUZO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου Α. | Ιωαννίδης Δ.
  5. 1933
  6. 297-300
    • The study is referred to a method for the determination of the kind of alcohol that was used for the making of ouzo. As a base was set the fact that the industrialy pure alcohols Barbet contain a minimum quantity of aldehydes while the deficiently pure contain aldehydes in great proportion. The method is described and it is confirmed that the used alcohol is pure and Barbet's type.
    • Μελετάται η μέθοδος προσδιορισμού του είδους του οινοπνεύματος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή ούζου. Ως βάση, τέθηκε το γεγονός ότι τα βιομηχανικώς καθαρά οινοπνεύματα Barbet περιέχουν ελάχιστη ποσότητα αλδεϋδών ενώ τα ατελώς καθαρά περιέχουν αλδεϋδες σε μεγάλη αναλογία. Περιγράφεται η μέθοδος και βεβαιώνεται ότι το χρησιμοποιηθέν οινόπνευμα είναι καθαρό, τύπου Barbet.