Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

THE DEVELOPMENT OF THE TYRRHENIAN IN THE PENINSULA OF PERAHORA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1933
  6. 286-292
    • From the study arose that the beds of sound, of the marls and conglomerates of the coastal area of Agrilia peninsula to Voulaigmenis' lake of Perahora's peninsula, are coastal sea emplacements with a depth up to 80 metres, which were formed during the Tyrrhenian. They present equivalent conditions of formation, from petrological as well as palaentological view towards the layers of Corinth's Isthms, which are already known from the studies of Hornes, Fuchs, Philippson, Jousseaume and Deperet, with the only difference that in the southern coast of Perahora appear in the constant for the Tyrrhenian coastline of 25-28 metres while in Corinth's area, as a consequence of vertical movements, it sometimes exceeds the 300 metres.
    • Εκ της όλης μελέτης προκύπτει ότι τα στρώματα της άμμου, των μαργών και των κροκαλοπαγών της παρακτίου περιοχής από Αγριληάς μέχρι λίμνης Βουλιαγμένης της χερσονήσου Περαχώρας είναι παράκτιες θαλάσσιες αποθέσεις, βάθους μέχρις 80 μέτρων, οι οποίες σχηματίσθηκαν κατά το Τυρρήνιο. Παρουσιάζουν αναλόγους συνθήκες σχηματισμού, τόσο από πετρολογικής όσο και από παλαιοντολογικής απόψεως προς τα στρώματα του Ισθμού της Κορίνθου, τα οποία μας είναι γνωστά χάρη στις εργασίες των Hornes, Fuchs, Philippson, Jousseaume και Deperet, με την διαφορά μόνο ότι στη μεν νότια ακτή της Περαχώρας εμφανίζονται στην σταθερά για το Τυρρήνιο γραμμή ακτών των 25-28 μέτρων, ενώ τουναντίον αυτή στην περιοχή της Κορίνθου συνεπεία κατακορύφων μετακινήσεων υπερβαίνει ενίοτε και τα 300 μέτρα.