ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Ρακτιβάν Κ.
  5. 1933
  6. 257-262
    • Curriculum vitae and scientific activity of the deceased General Secretary of the Academy of Athens Simos Menardos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Σίμου Μενάρδου.