ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΧΝΩΝ ΙΩΔΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΚΩΝ

QUICK METHOD FOR THE SEARCH AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF TRACES OF IODINE SALTS IN THE PRESENCE OF BROMIC AND CHLORIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου Α.
  5. 1933
  6. 252-254
    • A quick method of isolated reduction of the iodine salts is carried out without this to expand to the rest salts of the alogones. The reduction is executed with a smooth reducting mean which acts primarly on the iodine salts which are transformed to iodine with the presence of acid and from the mixture is removed mineral iodine.
    • Πραγματοποιείται ταχεία μέθοδος μεμονωμένης αναγωγής των ιωδικών αλάτων, χωρίς αυτή να επεκταθεί και στα λοιπά άλατα των αλατογόνων. Η αναγωγή εκτελείται με ήπιο αναγωγικό μέσο που δρα αρχικώς επί των ιωδικών αλάτων, τα οποία μετατρέπονται σε ιωδιούχα και με την παρουσία οξέος, αποβάλλεται απ'το μίγμα μεταλλικό ιώδιο.