ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

EXCAVATIONS FOR THE ACADEMY OF PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αριστόφρονος Π
  5. 1933
  6. 243-248
    • After a lot of researches and excavations in the location of Plato's Academy, the achieved results are presented.
    • Κατόπιν πολλών ερευνών και ανασκαφών στην τοποθεσία της Ακαδημίας του Πλάτωνος, παρουσιάζονται τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.