Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

THE INFLUENCE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF SOME ORGANS OF THE OLIVE TREE ON THE FRUITING OF IT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αναγνωστόπουλος Π Θ | Γαλανός Σπυρ.
  5. 1933
  6. 208-215
    • For the purpose of finding the relation of the various conditions of olive's growth during the whole year as regards the chemical composition of some organs of it, an observation took place in the Arboriculture of the Supreme Agronomic School of Athens, where the leaves and shoots of same trees were subjected to the chemical analysis. From the aforementioned trees were taken samples of annual shoots whose leafage and fruits were removed as well were taken samples of biennial shoots and their leaves were removed in four different seasons, that is 17/7/31, 16/11/31, 4/4/32 and 17/7/32. In these samples was determined the total sugar as well the amylum, the dextrines and the total nitrogenious substances. Finally, it was determined the amount of oil in fruits that originated from lined as well from normally growed shoots.
    • Προς τον σκοπό της εξευρέσεως της σχέσεως των διαφόρων καταστάσεων βλαστήσεως της ελαίας καθ'όλο το έτος προς την χημική σύσταση οργάνων αυτής έγινε η παρακολούθηση στο Δενδροκομείο της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και αλλαχού ορισμένων δένδρων φυομένων υπό διάφορες καταστάσεις και υπεβλήθησαν σε χημική ανάλυση τα φύλλα και οι βλαστοί αυτών (μονοετείς και διετείς). Εκ των ανωτέρω δένδρων ελήφθησαν δείγματα βλαστών ετησίων, από τους οποίους αφαιρέθηκε το φύλλωμα και οι καρποί, βλαστών διετών, καθώς και φύλλων των άνω βλαστών, σε τέσσερις διαφόρους εποχές, δηλαδή την 17/7/31, την 16/11/31, την 4/4/32 και την 17/7/32. Στα δείγματα αυτά προσδιορίσθηκαν το ολικό σάκχαρο, το άμυλο και οι δεξτρίνες, καθώς και οι συνολικές αζωτούχες ύλες. Επίσης προσδιορίσθηκε το ποσό του ελαίου σε καρπούς προερχομένους από χαρακωθέντες, ως και από φυσιολογικώς αυξανομένους βλαστούς.