ΕΝΔΟΠΡΕΜΝΟΣ ΡΙΖΟΦΥΪΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΥ

THE CURRANT VINEYARD STRIKING ROOT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1933
  6. 205-207
    • A technique is developed proper for the fighting of the fall of flowers and for the increase of the size of the grapes of the currant vineyard.
    • Αναπτύσεται τεχνική για την καταπολέμηση της πτώσης των ανθέων και της αύξησης του μεγέθους των ρωγών της σταφιδαμπέλου.