ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ

ORIGIN AND MUTATION OF SULTANINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1933
  6. 201-205
    • The differences among three mutations of the sultana raisin, the pipless, the single-pip and the wild, are examined.
    • Εξετάζονται οι διαφορές μεταξύ τριών παραλλαγών της σουλτανίνας, της απύρηνου ή αγίγαρτου, της μονόκοκκου και της άγριας.