ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΔΥΝΗΣ)

ABOUT THE STERILIZATION OF THE DRINKABLE WATER THROUGH THE OLIGO-DYNAMIC ENERGY OF THE SILVER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1933
  6. 197-201
    • An experiment is carried out and its results are cited in order to be ascertained whether the spread of Krause's phial in Greece would mean the improvement of the public health.
    • Πραγματοποιείται πείραμα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά του, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο η διάδοση της φιάλης του Krause στην Ελλάδα θα σήμαινε πρόοδο της δημόσιας υγείας.