ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ S ΒΟΩΤΟΥ ΚΑΙ R ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΕΩΣ

ON THE IRREGULARITIES OF PERIOD OF S BOOTIS AND R CAMELOPARDALIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1933
  6. 191-194
    • The irregularity of period of two variable stars S Bootis and R Camelopardalis doesn't has periodic character but follows the law of random faults, forming a combination of random variations of period and phase. On the basis of previous researches on 19 other variable stars the relations that were found between the mean period and its mean deflection as the dependence of the mean deflection of the phase from the expansion of the light's curve about the maximum of the glare, are confirmed here too.
    • Η ανωμαλία της περιόδου των δύο μεταβλητών αστέρων S Βοώτου και R Καμηλοπαρδάλεως δεν έχει περιοδικό χαρακτήρα, αλλ' ακολουθεί τον νόμο τυχαίων σφαλμάτων, αποτελούσα συνδυασμό τυχαίων κυμάνσεων της περιόδου και της φάσεως. Οι από προγενέστερες έρευνες επί 19 άλλων μεταβλητών αστέρων σχέσεις που βρέθηκαν μεταξύ της μέσης περιόδου και της μέσης εκτροπής αυτής, ως και η εξάρτηση της μέσης εκτροπής της φάσεως εκ της πλατύνσεως της καμπύλης φωτός περί το μέγιστο της λάμψεως επιβεβαιώνονται και εδώ.