ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ

ON THE DETERMINATION OF THE CHARGE-GRAPHS OF THE ALTERNATORS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1933
  6. 176-180
    • The study deals with the simplification of the graphic method of Janet for the predetermination of the graphs of charge of the alternators. The above mentioned predetermination is achieved approximately but sufficient in action, without proceeding to the determination of the constant of the magnetic fields. In addition, the scientist applicates this method in the case of making the graphs of alternators in charge and in unsaturated condition.
    • Προτείνεται απλούστευση της γραφικής μεθόδου του Janet για τον προκαθορισμό του διαγράμματος φορτίσεως των εναλλακτήρων. Κατορθώνει δε τον προκαθορισμό τούτο, κατά προσέγγιση επαρκή στην πράξη, χωρίς να προβαίνει στον προσδιορισμό της σταθεράς των μαγνητικών φυγών. Προς τούτο εφαρμόζει την μέθοδο αυτή στην περίπτωση της κατασκευής του διαγράμματος εναλλακτήρος σε φόρτιση σε κατάσταση ακόρεστη.