ΠΟΙΑ Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

WHICH IS THE TRUE INTERPRETATION OF THE COSMOGONIC THEORY OF PYTHAGORA'S NUMBERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1933
  6. 158-163
    • Report concerning the ingenious intuition of Pythagoras who, from the experimental research of the number of the vibrations of the strings which produce harmonious tunes, worked out at the writing of the fundamental lines of the number's theory, which prevails nowadays in the natural sciences.
    • Αναφορά στην μεγαλοφυή διαίσθηση του Πυθαγόρα ο οποίος από την πειραματική έρευνα του αριθμού των δονήσεων των χορδών των παραγουσών τους αρμονικούς τόνους, κατέληξε στην χάραξη των θεμελιωδών γραμμών της θεωρίας των αριθμών που κυριαρχεί σήμερα στις φυσικές επιστήμες.