ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΙ ΕΝ ΘΕΣΠΙΑΙΣ

TERMS OF PROCLAMATIONS FOR THE RENTING OF HOLY GROUNDS, RENTINGS AND DONATIONS IN THESPIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1933
  6. 146-147
    • The inscriptions engrowed in two columns of Thespies are reported. The aforementioned concern the terms of proclamations for the renting of holy grounds.
    • Αναφέρονται οι επιγραφές σε δύο στήλες Θεσπικής, που αναφέρουν τους όρους προκηρύξεων μισθώσεων ιερών γαιών.