ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

REPORT ON THE ACCOMPLISHED EXCAVATIONS FOR THE DISCOVERY OF THE ANCIENT ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αριστόφρονος Π
  5. 1933
  6. 70-71
    • The findings of excavations that took place in two periods, in order the ancient Academy to be found, are presented. The first period lasted from the 18th of April till the 30th of June 1932 and the second from the 17th of November 1932 till the 28th of January 1933.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανασκαφών, που έλαβαν χώρα σε 2 περιόδους, προκειμένου να βρεθεί η αρχαία Ακαδημία. Η πρώτη περίοδος διήρκησε από 18 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 1932 και η δεύτερη από 7 Νοεμβρίου 1932 μέχρι 28 Ιανουαρίου 1933.