ΔΙΞΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΑΟΒΟΡΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

DIXINAE AND CHAOBORINAE OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Πανταζής, Γεώργιος (1906-1973)
  5. 1933
  6. 67-70
    • The study concerns the sub-family of Dixinae and Chaoborinae. Ten species are recited out of which the one is a completely new species.
    • Μελέτη της υποοικογένειας των Διξίνων και Χαοβορίνων. Απαριθμώνται δέκα είδη εκ των οποίων το ένα είναι εντελώς νέο είδος.