ΜΝΗΜΗ ΑΜΙΛΚΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ

COMMEMORATION FOR AMILKA ALIVIZATOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1969
  6. 143-148
    • The speech is delicated to the memory of the Academician Mr.Amilka Alivizatos. A few elements concerning his life are given. Then, his contribution to the Letters and Sciences, is stressed as well his scientific activities.
    • Πρόκειται για ομιλία στην μνήμη του Ακαδημαϊκού κ.Αμίλκα Αλιβιζάτου. Δίδονται στοιχεία για την ζωή του και επισημαίνεται η συμβολή του στα Γράμματα και τις Επιστήμες καθώς και οι επιστημονικές του δραστηριότητες.