1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Σκάσσης Ερρίκος | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1969
  6. 138-142
    • The Academician Mr.Trikkalinos presents the books of Mr.Bernard Weinmann with the title :"The grounds of the island of Cyclades Amorgos and their agricultural exploitation" and Mr.Elias P.Tsoukalas' with the title "Theoretical and Practical Shipping". The first book deals with the morphology of the island and the second gives on the one hand nautical instructions and methods and on the other hand remarks and calculations which contribute to the training of the captains.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Τρικκαλινός παρουσιάζει τα βιβλία των κ.Bernard Weinmann υπό τον τίτλο "Τα εδάφη της νήσου των Κυκλάδων Αμοργού και η γεωργική αξιοποίησις ταύτης" και κ.Ηλία Π.Τσουκαλά υπό τον τίτλο "Θεωρητική και Πρακτική Ναυτική". Το πρώτο βιβλίο ασχολείται με την μορφολογία του νησιού και το δεύτερο δίνει αφ'ενός ναυτικές οδηγίες και μεθόδους και αφ'ετέρου θεωρητικές παρατηρήσεις και υπολογισμούς, οι οποίοι συμβάλλουν στην κατάρτιση των πλοιάρχων.