Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

DOCTOR'S SINCERITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1969
  6. 361-373
    • It's about a speech of important moral and social interest, relevant with the doctor's sincerity towards the patient and wether he has to reveal the truth of his condition and the prognosis for the future or he is obliged to disguise the bad news.
    • Πρόκεται για ομιλία σημαντικού ηθικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την ειλικρίνεια του ιατρού προς τον άρρωστο και για το αν οφείλει να αποκαλύπτει την αλήθεια της καταστάσεώς του και την πρόγνωση για το μέλλον ή αν αποτελεί υποχρέωσή του να συγκαλύπτει τα δυσάρεστα.