ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

CERTAIN RELATIONS BETWEEN GENERALIZED TOPOLOGY AND UNIVERSAL ALGEBRA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κρικέλης Πέτρος Β.
  5. 1969
  6. 140-147
    • The present study aims at the combination of the generalized Topology with the Universal Algebra, through the concept of "sef" and the case of the more general "topological" spaces which can be defined through "external" methods. It is proved that the homomorphisms between the defined sef spaces put open depictions between the equivalent subtopological spaces.
    • Επιδιώκεται ο μέσω της έννοιας της sef συνδυασμός γενικευμένης Τοπολογίας προς την Καθολική Άλγεβρα, στην περίπτωση των γενικότερων "τοπολογικών" χώρων, οι οποίοι είναι δυνατόν να ορισθούν δι' "εξωτερικών" μεθόδων. Αποδεικνύεται ότι οι ομομορφισμοί μεταξύ των οριζομένων sef-χώρων επάγουν ανοικτές απεικονίσεις μεταξύ των αντιστοίχων υποτοπολογικών χώρων.