ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΔΙΚΗ, ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1841

ONE UNUSUAL TRIAL, ON THE OCASSION OF THE CELEBRATION OF THE 25th OF MARCH 1841 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1969
  6. 117-125
    • Presentation of one unusual trial which took place in 1841 on the ocassion of one celebration of the national anniversary, which was considered illegal and punishable.
    • Παρουσιάζεται μια περιέργη δίκη, η οποία έλαβε χώρα το 1841, εξ αφορμής ενός εορτασμού της εθνικής επετείου, ο οποίος εορτασμός θεωρήθηκε παράνομος και αξιόποινος.