ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

THE KIND AND THE AGE OF THE TECTONIC STRUCTURE OF THE SOUTHERN EUBOEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Petrascheck Walther E.
  5. 1969
  6. 94-101
    • The massif of Ofitos in Southern Euboea - in contrast with the picture that Euboea's new general map gives- comes between faintly charnockite paleozoic beds and one heavy range of Triassic but mainly Jurassic limestones. The orogenetic phases, which caused the tectonic structure of Southern Euboea affected to the upper Jura, middle Cretaceous, low Eocene and upper Miocene.
    • Ο ορεινός όγκος Οφείτου της Μεσημβρινής Ευβοίας- εν αντιθέσει προς την εικόνα την οποία δίδει ο νέος γενικός χάρτης της νήσου Ευβοίας- παρεμβάλεται μεταξύ ελαφρώς μεταμορφωμένων παλαιοζωϊκών στρωμάτων και μιας παχειάς σειράς Τριαδικών κυρίως δε Ιουρασικών ασβεστολίθων. Οι ορογενετικές φάσεις, οι οποίες προκάλεσαν την τεκτονική δομή της Μεσημβρινής Ευβοίας, επέδρασαν κατά το ανώτερο Ιουράσιον, μέσον Κρητιδικόν, κάτω Ηώκαινον και ανώτερο Μειόκαινον.