ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΔΙΑ-ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΠΕΤΑΛΙΔΗ (ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΣ-ΜΑΚΡΑ-ΠΑΧΕΙΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ-ΦΛΑΚΟΝΕΡΑ-ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ (Ν.ΑΙΓΑΙΟ)

GEOLOGICAL OBSERVATIONS ON THE ISLANDS DIA-PAXIMADI-PETALIDI (SEA OF CRETE) AND ANANES-MAKRA-PACHIA-KARAVIA-FALCONERA-VELOPOULA (S.AEGEAN SEA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τάταρης Αθανάσιος
  5. 1969
  6. 58-69
    • The localization and geological evaluation of the rocks in the islets that are mentioned in the title.
    • Εντοπισμός και γεωλογική εκτίμηση πετρωμάτων στις νησίδες που αναφέρονται στον τίτλο.