Η ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

THE DEPTH OF EDUCATION IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ | Ποιμενίδου Ευαγγελία
  5. 1969
  6. 35-57
    • A general survey of the education in Greece, is made. Its course in time as well the results of researches that took place upon soldiers of the classes 1947-1965 are presented. Finally, it is reported that these results led to the conclusion that the education is seriously amissing.
    • Γίνεται μια γενική ανασκόπηση αναφορικά με την παιδεία στην Ελλάδα και την πορεία της στα χρόνια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν επί στρατιωτών κλάσεων 1947-1965 και δίνονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν, ότι δηλαδή η παιδεία χωλαίνει αισθητώς.