Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

THE GIST OF THE RELIGION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1969
  6. 3-9
    • In the present announcement the limits round the issue of the religion are marked out. The gist of religion in connection with the man is examined and a special report is made as regards the faith. It is a phenomenon that takes place in the sanctuary of the man's soul, in which sanctuary only God can enter when man calls Him.
    • Στην ανακοίνωση χαράζονται ορισμένα όρια γύρω από το θέμα της Θρησκείας. Εξετάζεται η ουσία της θρησκείας σε σχέση προς το άτομο και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην πίστη. Είναι ένα φαινόμενο που συντελείται στο άδυτο της ψυχής του ανθρώπου, στο οποίο άδυτο μόνο ο Θεός μπορεί να εισχωρήσει, αν ο άνθρωπος όμως τον καλέσει.