ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Δόσιος Κ
  5. 1985
  6. 277-279
    • The publication with the title :"The influence on the atmosphere, of a nuclear fight of great range", is presented. The content of the book is referred to a possible nuclear war, which will cause devastating concequences on earth.
    • Παρουσιάζεται η έκδοση με τον τίτλο "Επίδρασις επί της Ατμόσφαιρας, μιας Μεγάλης Κλίμακος Πυρηνικής Συρράξεως". Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού αναφέρεται σ'έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο ο οποίος θα επιφέρει καταστρεπτικές συνέπειες στη γη.