ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

EXPRESSION OF CONSTRUCTIONS CAPACITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ευστρατιάδης Δημ.
  5. 1944
  6. 382-394
    • The study searches for the capacity of structural construction which is possible to happen in three different forms : capacity of extension, capacity at distortion and capacity of steadiness, according to three respective kinds of misfire which are possible to appear in a structural construction.
    • Στη μελέτη αυτή αναζητείται η ικανότητα δομικής κατασκευής η οποία είναι δυνατή να συμβεί υπό τριών διαφορετικών μορφών : ικανότητα κατ'εξαίτηση, ικανότητα σε παραμόρφωση και ικανότητα σε ευστάθεια, αντίστοιχα με τα τρία κύρια είδη αστοχίας τα οποία είναι δυνατόν να παρουσιαστούν σε μία δομική κατασκευή.