ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

MALARIA AND PUBLIC HEALTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1944
  6. 284-293
    • The present study is refered to the disease of malaria as a cause of death in Greece during the decade 1929-1938. There are also cited comperative elements which concern the disease as a cause of death in European states for the period 1931-1935. The study is centered on the greek territories examining the issue per geographic region and related mortality among malaria and other mortal diseases. The conclusion that came up was that malaria formed the major factor for the public health in Greece and then followed the typhoid fever, the dysentery and the childish enteritis. Concequently, the improvement of the standard of living would led to the increase of the average life's duration and the welfare of the state as well.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη νόσο της ελονοσίας ως αιτία θανάτων στην Ελλάδα για την δεκαετία 1929-1938. Παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για την νόσο, ως αιτία θανάτων σε μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτη για την πενταετία 1931-35. Η μελέτη επικεντρώνεται στον Ελλαδικό χώρο εξετάζοντας το ζήτημα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και γίνεται συσχέτιση στη θνησιμότητα μεταξύ ελονοσίας και άλλων θανατηφόρων νοσημάτων. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η εν λόγω νόσος αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα της κακής δημόσιας υγείας της Ελλάδας και ακολουθούν αυτήν ο τυφοειδής πυρετός, η δυσεντερία και η εντερίτιδα των μικρών παιδιών. Άρα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, είναι αυτή που θα συντελέσει στην αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής των Ελλήνων καθώς και στην ευημερία της χώρας.