ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ. 4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΧΗΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

CONTRIBUTION IN THE ENERGY MECHANISM OF THE SULFONAMIDIC COMPOUNDS. FOURTH PAPER. CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL RESEARCH IN THE CONSUMING OF SUGAR BY COLOBAKTERIA IN THE PRESENCE OF SOULFONAMIDIC COMPOUNDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1944
  6. 264-267
    • The influence of prondalvine in the reaction of grape-sugar with colobacteria, is studied. The main conclusion is that the consuming of sugar by colobacteria is low in the presence of sulfonamidic compounds. At the same time the presence of colobacteria and the variation of Ph during the time of maturing is examined.
    • Μελετάται η επίδραση της προνταλβίνης πάνω στην διάσπαση του σταφυλοσακχάρου, υπό του κολοβακτηριδίου. Για αυτό προστίθενται κολοβακτηρίδια σε διαλυτή πεπτόνη μετά σταφυλοσακχάρου. Με βάσει τα πειράματα που έγιναν προκύπτει ότι η κατανάλωση του σταφυλοσακχάρου από το κολοβακτηρίδιο είναι μικρότερη όταν υπάρχει παρουσία σουλφοναμιδικών ενώσεων. Παράλληλα εξετάζεται μικροβιολογικώς και η παρουσία του κολοβακτηριδίου σε καλλιεργήματα καθώς και η μεταβολή του PH κατά τον χρόνο της επώασης.