ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ .3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΨΙΝΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΤΥΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΕΑΣΗΣ

CONTRIBUTION TO THE MECHANISM OF THE ENERGY OF SULPHONAMIDIC COMPOUNDS. THIRD PAPER THE INFLUENCE ON THE PEPSIN, LABENZYM AND UNREASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1944
  6. 260-261
    • The influence of the dissolved prutocile in the diggestion of the egg-leucoma through pepsine. The diggestion is disselerated in the presence of the dissolved prutocile. In the following the influence of the same disolution in the curdling of milk and the urease in the dissolved area with Ph=7,0 is examined.
    • Μελετάται η επιδραση της διαλυτής προντοσίλης στην πέψη του ωολευκώματος μέσω της πεψίνης. Η πέψη αυτή επιβραδύνεται με την παρουσία της διαλυτής προντοσίλης. Επίσης εξετάζεται η επίδραση της διαλυτής προντοσίλης στην πήξη του γάλακτος υπό την επίδραση διαλυτής πεψίνης, η οποία αναστέλλεται ή επιβραδύνεται με την παρουσία διαλυτής προντοσίλης. Τέλος ερευνάται η επίδραση της ουρεάσης επί της διαλυτής ουρίας σε Ph=7,0.