ΤΟ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΟΥΔΑΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

"CHRYSOVOULON" BY CONSTANTINE PALEOLOGO AND THE FEUDALIC LAW AT BYZANTIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. (1875-1950)
  5. 1944
  6. 194-198
    • This essay is refered to the "Chrysovoulon" written by Constantine Paleologos in 1449, which contribution was too valuable for the development of the feudalic institutions at Byzantium. Particularly, the study analyzed and illustrated the content of Chrysovoulo. Mainly, is focused on its dark points which demanded further verifications.
    • Μελετάται το Χρυσόβουλλον του Κων/νου Παλαιολόγου του έτους 1449, του οποίου η συμβολή είναι πολύτιμη στην εξέλιξη των Φεουδαλικών θεσμών στο Βυζάντιο. Συγκεκριμένα αναλύεται και εξηγείται το περιεχόμενο του Χρυσόβουλλου, εστιάζοντας στα σκοτεινά σημεία του καθώς και στις λέξεις, δηλ. τα σημεία τα οποία απαιτούν ευρύτερη εξακρίβωση.