ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

AN ANCIENT URBAN-PLANNING REGULATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος Δ.
  5. 1944
  6. 181-190
    • This particularly study was made on the occasion of the variance that was resulted by searchers towards the definition of one part of "Financials" by Aristotle's. At the upper was discerned the sale of public objects which were considered by Ippia the Athenian all the projecting parts of the houses on the streets, which comprised public property. Moreover are reported opinions formed by searchers that concerned the aforementioned subjects and are divided into 4 categories.
    • Η μελέτη αυτή έγινε με αφορμή την διχογνωμία η οποία προέκυψε από ερευνητές ως προς την ερμηνεία ενός τμήματος των "Οικονομικών" του Ψευδο-Αριστοτέλη. Στο τμήμα αυτό διαβλέπεται πώληση δημοσίων αντικειμένων, τα οποία θεωρήθηκαν από τον Ιππία τον Αθηναίο τα προεξέχοντα μέρη των σπιτιών στις οδούς, οι οποίες αποτελούν δημόσια κτήματα. Στην εργασία αναφέρονται απόψεις ερευνητών για το προαναφερθέν χωρίο, οι οποίες κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες.