ΤΟ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΝ ΟΞΥ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C) ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΝ ΧΗΜΕΙΑΝ IV.ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ

ASCORBIC ACID (VITAMIN C) AS AN ANALYTICAL REAGENT. IV.DETECTION OF MOLYBDENUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Στάθης Ε
  5. 1944
  6. 158-161
    • The present essay analyzes a new method for the detection of molybdenum which is based on the conversion of molybdenum acid into watery-solution of ascorbic acid. The sensitivity of the reaction and the stability of the complexion make the detection applicable as concerns the chromatometric specification of molybdenum. Finally, the results from the application were satisfying to the analysis of steel of quick action, and from the analysis of molybdenum ores as well.
    • Αναλύεται μια νέα μέθοδος ανίχνευσης του μολυβδαίνιου, η οποία βασίζεται στην αναγωγή του μολυβδαινικού οξέος με υδατικό διαλύμα ασκορβικού οξέος. Η ευαισθησία της αντίδρασης και η σταθερότητα της χροιάς, καθιστούν την ανίχνευση εφαρμόσιμη στο χρωματομετρικό προσδιορισμό του μολυβδαινίου. Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή και στην ανάλυση χάλυβα ταχείας δράσης, όπως επίσης και στην ανάλυση μεταλλευμάτων μολυβδαινίου.