ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

RESEARCH FOR THE INFLUENCE OF THE DISEASE THAT AFFECTS OLIVE TREES ON THE QUALITY OF OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλογερέας Α.
  5. 1944
  6. 152-158
    • This study is refered to the influence of the insects wich atack the olives and the quality of the produced oil. According to the study is demonstrated that as olives ripe, the analogy of the solid greasy acids reduces, as opposed to the one of the liquids which increases. Moreover, this affection produces variations at the moisture of the fruits, at the efficiency of the oil, at the acidity, at the capability of the produced oil during the straining and the index of diffraction as well. Finally, is assumed from samples affected by the disease that there is no influence on the chemical composition of oil towards its content at various greasy acids.
    • Μελετάται η επίδραση του δάκου, του εντόμου που προσβάλλει τον ελαιοκαρπό, στην ποιότητα του ελαιολάδου. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, απεδείχθει ότι όσο προχωρεί η ωρίμανση του ελαιόκαρπου ελαττώνεται η αναλογία των στερεών λιπαρών οξέων και αυξάνεται αυτή των ρευστών. Επίσης, η προσβολή από δάκο επιφέρει μεταβολές στην υγρασία των καρπών, στην απόδοση του λαδιού, στην οξύτητα, την επιδεκτικότητα του παραχθέντος λαδιού κατά το στράγγισμα καθώς και στον δείκτη διάθλασης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι απεδείχθει βάσει δειγμάτων προσβεβλημένων από τον δάκο, ότι δεν επηρεάζεται η χημική σύνθεση του λαδιού ως προς την περιεκτικότητα του σε διάφορα λιπαρά οξέα.