Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α' ΑΝΤΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΕΙΟΝ ΚΩΔΙΚΑ GRAEC.FOL.55[291]

THE BIOGRAPHY OF ECUMENICAL PATRIARCH EFTHIMIOS A' AGAINST THE BERLINER CODEX, GRAEC.FOL 55[=291] (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης Νικόλαος Α
  5. 1944
  6. 106-120
    • The essay is refered to the biography of Ecumenical Patriarch Efthimios A' (2/907-5/912) against the Berliner codex. The codex comprised a valuable contribution to the Byzantine History and was bought by the Professor G.Hirschfeld (1874) from Nis' monastery library at Kappadokia. Then, it was devolved to the National Library of Berlin. In the study are cited the deductions of the research that was held and are underlined the palaeographics and other peculiarities of the codex.
    • Μελετάται η βιογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ευθυμίου Α' (2/209-5/912), αντιβαλλόμενη με τον Βερολίνειο Κώδικα. Ο κώδικας αυτός αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην Βυζαντινή ιστορία και βρέθηκε και αγοράστηκε από τον καθηγητή G.Hirschfeld, το 1874, στην μοναστηριακή βιβλιοθήκη της νησίδος Nis στην Καππαδοκία. Στη συνέχεια περιήλθε στην Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου. Στη μελέτη αυτή παρατίθενται τα πορίσματα της αντιβολής του κατά την οποία σημειώνονται οι παλαιογραφικές και άλλες ιδιομορφίες του κώδικα.