1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νικολαίδης Λ.
  5. 1944
  6. 97-103
    • The galena's schorching is studied in detail. Particularly some analyses took place of samples taken from the metallurgies of Valia, in Asia Minor, the in question galena deposits thickness was 2-5mtrs, they laid between andesitic and calcareous rock and they were analogous to these of Lavrio. The schorching took place in two stages: the first one was the preparatory, upon horizontal perforate cast-iron plates and the second stage was the final, which took place into conical converters of 5 tonnes content. Furthermore, some laboratory studies were carried out for the influence of CaO, CaSO4 and SiO2 on the desolohuration of galena as well for the influence that is exerted on the schorching of galena by the simultaneous presence of CaSO4 and SiO2.
    • Μελετάται λεπτομερειακώς η φρύξη του γαληνίτη. Συγκεκριμένα, έγιναν αναλύσεις σε δείγματα από τα μεταλλουργεία της Βάλιας της Μικράς Ασίας. Τα εν λόγω κοιτάσματα γαληνίτη πάχους 2-5 μέτρων, βρίσκονται μεταξύ ανδεσιτικού και ασβεστολιθικού πετρώματος και είναι ανάλογα αυτών του Λαυρίου. Η φρύξη γίνεται σε δύο στάδια σε προκαταρκτική πάνω σε οριζόντιες διάτρητες χυτοσιδηρές πλάκες και σε τελική, μέσα σε μεταλλακτήρες κωνικούς περιeκτικότητας 5 τόννων. Επίσης διεξήχθηκαν εργαστηριακές μελέτες για την επίδραση των CaO, CaSO4 και SiO2 στην αποθείωση του γαληνίτη, καθώς και η επίδραση που ασκείται στη φρύξη του γαληνίτη από την ταυτόχρονη παρουσία CaSO4 και SiO2.