ΕΛΑΣΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ κ.ΣΠ.ΔΟΝΤΑ

ELASTICITY GRAPHER OF SIGNIFICANT ACCURACY BASED ON THE ELASTICITY GRAPHER OF Mr.S.DONTAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζώνης Κ. | Μαγκάκης Ν.
  5. 1944
  6. 46-55
    • It's about the presentation of a physidogical device, which was fabricated by Greek scientists, who have been working on it for 50 years. By means of this organ it is possible to be written, with high accuracy, the descriptive line of the phases of elasticity of the bodies, likewise tissues and circulation's organs. Furthermore, are being desribed the manufacturing and functioning of the device.
    • Πρόκειται για παρουσίαση φυσιολογικής συσκευής για την οποία εργάστηκαν Έλληνες επιστήμονες για διάστημα περίπου 50 ετών. Μέσω αυτού του οργάνου γράφεται με υψηλή ακρίβεια η παραστατική καμπύλη των φάσεων ελαστικότητας των σωμάτων, όπως των ιστών και των οργάνων του σώματος, ιδιαιτέρως των μυών και των οργάνων κυκλοφορίας. Γίνεται δε ακριβής περιγραφή της καταστασης και της λειτουργίας του ελαστικογράφου.