ΡΩΜΑΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

ROMAN LAW AND GREEK SPIRIT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σόντης Ιωάννης
  5. 1981
  6. 156-178
    • This lecture is referred to the Roman Law and to the Greek spirit not only as an issue concerning the science of Law but as an issue of the history of the European spirit.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στο Ρωμαϊκό δίκαιο και το Ελληνικό πνεύμα, όχι μόνο σαν θέμα της Νομικής επιστήμης, αλλά σαν θέμα της ιστορίας του Ευρωπαϊκού πνεύματος.