ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1981
  6. 75-78
    • During the meeting Academician Ceasar Alexopoulos presented an essay written by the Academic Mr.P.Theocharis and Emm.Gdoutos with the title : "The theory of the records of the photoelasticity". The essay deals with the use of records on problems caused by photoelasticity, which is directly implemented on complexed optical organs that are used on the technology of laser's bright sources and on the study for chronicly transforming strains. Finally, the Academic Mr.Xanthakis cited his remarks based on the upper essay.
    • Κατά την Συνεδρία ο Ακαδημαϊκός κ.Καίσαρ Αλεξόπουλος παρουσίασε το έργο του Ακαδημαϊκού κ.Π.Θεοχάρη και του κ.Εμ.Γδούτου με τίτλο :"Η θεωρία μητρώων της φωτοελαστικότητας". Το έργο πραγματεύεται την χρήση μητρώων σε προβλήματα φωτοελαστικότητας και βρίσκει άμεση εφαρμογή σε πολύπλοκα οπτικά όργανα που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία φωτεινών πηγών Laser και στην μελέτη χρονικά μεταβαλλόμενων καταπονήσεων. Ακολούθησε ομιλία του Ακαδημαϊκού κ.Ι.Ξανθάκη παραθέτοντας σημειώσεις του πάνω στο προαναφερθέν έργο.