Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ (ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ)

THE NUCLEAR POWER AND OUR LIFE (THE MAJOR MEDISOCIAL PROBLEM) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1981
  6. 43-67
    • Speech's subject forms the nuclear power and its consequences on our lives. It is stressed out the consequences of a nuclear war, the types of radiation which show biological interest, the results of ionized radiation and it's cited the present condition and how it will be formed in the future. Moreover, are cited tables which are referred to multilateral agreements concerning the armaments and bilateral agreements between USA and USSR.
    • Θέμα της ομιλίας αποτελεί η πυρηνική ενέργεια και οι επιπτώσεις αυτής στην ζωή μας. Στην ομιλία αυτή αναφέρονται οι επιπτώσεις ενός πυρηνικού πολέμου, οι τύποι ακτινοβολίας που παρουσιάζουν βιολογικό ενδιαφέρον, τα αποτελέσματα ιονίζουσας ακτινοβολίας και παρατίθεται η σημερινή κατάσταση και το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατίθενται πίνακες όπου αναφέρονται πολυμερείς συμφωνίες για τους εξοπλισμούς και διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.