ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κας. ΤΕΡΕΖΑΣ ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER Mrs.TEREZA PENTZOPOULOU-VALALA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μουτσόπουλος Ευάγγελος | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1995
  6. 695-699
    • The report is referred to the didactic and author's work of the Academy's corresponding member Mrs.Tereza Pentzopoulou-Valala. The aforementioned works as a Professor in the University of Salonica, in the branch of Philisophy.
    • Αναφορά στην προσωπικότητα, στο διδακτικό και συγγραφικό έργο της κας.Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον κλάδο της Φιλοσοφίας, αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας.