Μελέτη επί των σωφρονιστικών συστημάτων Γαλλίας, Αγγλίας και Βελγίου : μετά προτάσεως αναδιοργανώσεως των ημετέρων φυλακών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 262
  4. GR-AtACAb10071752
  5. Ελληνικά
  6. Αγγελόπουλος Αθάνατος, Περικλής
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο ″Αι Νέαι Ιδέαι″, 1889
  8. 54