ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1995
  6. 412-413
    • The "Dictionary of the Pre-Socratic Philosophy" is presented. This philosophical dictionary forms a valuable reference book for anyone who wants to study everything that is preserved from the works of the Pre-Socratic philosophers, either for researching philosophical concepts in their archaic formation or for discovering the language of philosophy in its first phase.
    • Παρουσίαση του "Λεξικού της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας". Το φιλοσοφικό αυτό λεξικό αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όποιον θέλει να μελετήσει ότι σώζεται από τα έργα των προσωκρατικών φιλοσόφων είτε να ερευνήσει φιλοσοφικές έννοιες στην αρχαϊκή διάπλασή τους ή να γνωρίσει τη γλώσσα της φιλοσοφίας στην πρώτη φάση της.