ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1995
  6. 96-106
    • Two publications of the Research Centre of the Greek Philology, are presented. The first one forms the republication of the work :"The revival of the greek reflection, 1620-1830", which is written by the Professor G.P.Henderson. The second publication is the book of Mrs.Anna Kelesidou, directress of the Research Centre of the Greek Philology, with the title "Short essays of Pre-Socratic ethics". The book contains studies relevant with fundamental concepts that are met in the greek philosophy.
    • Παρουσιάζονται δύο εκδόσεις του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλολογίας. Η πρώτη συνιστά επανέκδοση του έργου "Η αναβίωση του Ελληνικού στοχασμού 1620-1830" του έργου του καθηγητού G.P.Henderson. Η δεύτερη έκδοση είναι το βιβλίο της κυρίας Άννας Κελεσίδου δ/ντριας του Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Φιλολογίας με τίτλο "Μελετήματα προσωκρατικής ηθικής" όπου περιλαμβάνονται μελέτες αναφερόμενες σε θεμελιώδεις έννοιες που συναντόνται στην Ελληνική Φιλοσοφία.