1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ | Κοντόπουλος Α | Ποταμιάνος Ν
  5. 1982
  6. 634-647
    • The study refers to a new method for extraction of gold and silver from gold browneds. Associating this method with that of removing the arsenic and clearing's could be achieved a fully exploitation of the browneds of Olympia's gold ironpyrites with the recovery of sulphur, gold, silver and iron. During experimental tests gold and silver were detracted with high recoveries (95 and 94% respectively). Afterwards, for gold's and silver's extraction from the solution was applied the absorption on activated carbon. For the upper were used specks of carbon in state of mechanical liquefaction into three cylindrical piles arranged in order. According this way were obtained eminently high recoveries (more than 96 and 95% respectively).
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε μια νέα μέθοδο εξαγωγής του χρυσού και του αργύρου από τα χρυσοφόρα φρύγματα. Έτσι συνδυάζοντας τη μέθοδο αυτή με την μέθοδο απαρσενίκωσης και καθαρισμού μπορεί να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση των φρυγμάτων των χρυσοφόρων σιδηροπυριτών Ολυμπιάδος με ανάκτηση του θείου, χρυσού, αργύρου και σιδήρου. Πραγματοποίηθηκαν εργαστηριακές δοκιμές κατά την διάρκεια των οποίων, χρυσός και άργυρος αφαιρέθηκαν με υψηλές ανακτήσεις (95 και 94% αντίστοιχα). Στη συνέχεια για την εξαγωγή του χρυσού και του αργύρου από το διάλυμα εφαρμόσθηκε η προσρόφηση επί ενεργού άνθρακα. Χρησιμοποιήθηκε κοκκώδης άνθρακας σε κατάσταση μηχανικής ρευστοποίησης μέσα σε τρεις κυλινδρικές στήλες διαταγμένες στη σειρά. Με τον τρόπο αυτό επιτευχθηκαν εξαιρετικά υψηλές ανακτήσεις (περισσότερο από 96 και 95% αντίστοιχα).