γ-LACTONES (3). SYNTHESIS SPIROLACTONES AND THEIR DERIVATIVES WITH SIGNIFICANT PHARMACEUTICAL ACTION (eng)
Γαλλικά
1982
529-549
  • (eng) At the present study is being described the synthesis of new spirolactones with intermolecular transposition from β-hydroxy-acids. From these lactones were produced 58 new products which have been submitted to pharmaceutical study. These spirolactones, the equivalent ethers and its derivatives have showed significant pharmaceutical properties with capabilities for curative application.

  • (gre) Στη μελέτη αυτή περιγράφεται η σύνθεση νέων σπειρολακτόνων με ενδομοριακή μετάθεση από β-υδροξυ-οξέων. Από τις λακτόνες αυτές παρασκευάστηκαν 58 νέα προϊόντα τα οποία υποβλήθηκαν σε φαρμακολογική μελέτη. Τόσο οι σπειρολακτόνες όσο και οι αντίστοιχοι αιθέρες καθώς και παράγωγά τους, έδειξαν αξιόλογες φαρμακολογικές ιδιότητες επί του Κ.Ν.Σ. με δυνατότητες θεραπευτικής εφαρμογής.

γ-ΛΑΚΤΟΝΑΙ (3). ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΣΠΕΙΡΟΛΑΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φαρμακευτική χημεία