γ-LACTONES (2). DERIVATIVES γ-LACTONES OF PHARMACEUTICAL INTEREST (eng)
Ελληνικά
1982
515-528
  • (eng) Study regarding the designing, synthesis and pharmaceutical control of a new range of derivatives γ-lactones. From synthetical view it contains the production a-dialavlaminomethylo-(6), a-methyleno-(8), polyhroxy-(2-5), fouranic-(10) and polyhydroxiamino-(9), deviratives some of γ-lactones (1). From pharmaceutical screening, where there have been almost all of the derivatives, interest presented some of them with convulsively action.

  • (gre) Μελετώνται η σχεδίαση, η σύνθεση και ο φαρμακευτικός έλεγχος μιας νέας σειράς παραγώγων γ-λακτόνων. Από συνθετικής πλευράς περιλαμβάνει την παρασκευή α-διαλκυλαμινομεθυλο-(6), α-μεθυλενο-(8), πολυυδροξυ-(2-5), φουρανικά (10) και πολυυδροξιαμινο-(9), παράγωγα ορισμένων γ-λακτόνων (1). Από το φαρμακολογικό screening στο οποίο υποβλήθηκαν όλα σχεδόν τα παράγωγα, ενδιαφέρον παρουσίασαν ορισμένα παράγωγα με σπασμολυτική δράση.

γ-ΛΑΚΤΟΝΑΙ (2). ΠΑΡΑΓΩΓΑ γ- ΛΑΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φαρμακευτική χημεία