γ-LACTONES (1). THE SYNTHESIS OF NEW LACTONES THROUGH INTER-MOLECULAR TRANSPOSITION (eng)
Γαλλικά
1982
503-514
  • (eng) The study is refered to the synthesis new γ-lactones through intermolecular transposition. Appart from the synthesis new γ-lactones, is being given the mechanism of the intermolecular transposition, formula's Wagner-Meerwein, which is based on phasmatoscopical and other experimental data.

  • (gre) Μελετάται η σύνθεση νέων γ-λακτονών με ενδομοριακή μετάθεση. Εκτός από την σύνθεση νέων γ-λακτονών, δίνεται ο μηχανισμός της ενδομοριακής μετάθεσης τύπου Wagner-Meerwein, ο οποίος στηρίζεται σε φασματοσκοπικά και άλλα πειραματικά δεδομένα.

γ-ΛΑΚΤΟΝΑΙ(1). ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΚΤΟΝΙΩΝ ΔΙ' ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Οργανική χημεία