Η ΡΥΠΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ

ATMOSPHERE'S POLLUTION AND ITS IMPACTS ON THE LAYER OF OZON IN THE STRATOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1982
  6. 471-477
    • Meteorological study about the atmosphere's pollution and its impacts on ozon layer in the stratosphere. Furthermore, there are underlined the danger which occur for the man and for the ozon catastrophe.
    • Μετεωρολογική μελέτη η οποία αναφέρεται στην ρύπανση της ατμόσφαιρας και στις επιπτώσεις της στο στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας, επισημαίνονται δε οι κίνδυνοι που προκύπτουν για τον άνθρωπο από την καταστροφή του όζοντος.