ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

EFFICIENCY OF THE PREDICTION OF EARTHQUAKES FROM ELECTROTELLURIC SIGNALS COLLECTED AT DISTANT STATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Lazaridou-Varotsou M | Ζήσος Αθαν. | Καραπάνος Π. | Γιακουμάκης Γ. | Οικονομόπουλος Π. | Γαϊνης Στυλ. | Λαζαρίδου Μ | Δόλογλου-Ρεβελιώτη Ελισάβετ | Αυγουστής Γ.
  5. 1982
  6. 372-379
    • The study is referred to the efficiency of an extensive network of stations for the prediction of earthquakes with the objective the specification of the earthquake's epicentre. During the year 1981 had been found that from the measurement of the electrotelluric signals can be defined the earthquakes elements 7 1/2 before its lapse. The distance between the stations was in the order of 80km and the epicentres are marked off inaccuratly between 50 and 100 km. The new measurements took place at a more sparse network with stations based at Glyfada, Megara, Heraklion, Komotini, Patras, Ioannina, Chalkis and Gorgopotamos, that is a distance in order of 150 to 300 km. In the case of this network the miscalculation that concern the epicentres are lesser than 150 km, when the signals are resulting from 6 stations.
    • Μελετάται η αποτελεσματικότητα εκτεταμένου δικτύου σταθμών πρόβλεψης σεισμών, με αντικειμενιικό σκοπό τον προσδιορισμό του επίκεντρου του σεισμού. Κατά το έτος 1981 βρέθηκε ότι δίκτυο σταθμών καταμέτρησης γεωρευμάτων είναι δυνατόν να προσδιορίσει τα στοιχεία σεισμού περίπου 7 1/2 ώρες πριν την επέλευση του. Η απόσταση μεταξύ των σταθμών ήταν της τάξης των 80 km, τα δε επίκεντρα των σεισμών επισημαίνονται με σφάλμα μεταξύ 50 και 100 km. Νεότερες μετρήσεις έγιναν με αραιότερο δίκτυο. Οι σταθμοί ήταν εγκατεστημένοι στη Γλυφάδα Αττικής, Μέγαρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κομοτηνή, Πάτρα, Ιωάννινα, Χαλκίδα και Γοργοπόταμο, δηλ. σε αποστάσεις της τάξης των 150 km. Στην περίπτωση αυτού του δικτύου, τα σφάλματα των επίκεντρων είναι μικρότερα των 150 km όταν τα σήματα προκύπτουν από 6 σταθμούς.